Ενίσχυση-Αποκατάσταση 54ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολυμπιάδος 29, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ:

 • Υφιστάμενος Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, κατά περίπτωση με μεταλλικά στοιχεία και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ενίσχυση θεμελίωσης με μικροπασσάλους
 • Κατ’ επέκταση προσθήκη με Φέροντα Οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Επιφάνεια υφιστάμενου κτιρίου 567,40 m2
 • Προσθήκη 472,02 m2
 • Περιβάλλων Χώρος 768 m2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη
 • Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα
 • Στατική Προμελέτη (Αποτίμηση ποιοτικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης κατασκευής–Έλεγχος Στατικής Επάρκειας–Προτάσεις Ενίσχυσης)
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής
 • Στατική Μελέτη Εφαρμογής
Έτος Μελέτης 2020-2021
Φορέας ανάθεσης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ