Εκσυγχρονισμός και εξυγίανση της κλινικής Euromedica - Kυανούς Σταυρός

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΠΟΛΙΣ Α.Ε. - ΜΕΙΟΝΕΝΑ

Στατική μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Η/Μ μελέτη: Π.ΚΙΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕ

Έτος Μελέτης 2001
Κύριος του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής