Έλεγχος Στατικής Επάρκειας και Μελέτη Ενίσχυσης Στοάς Μακρίδη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βενιζέλου 32, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ:

Υφιστάμενο Κτίριο:

 • Συνολική Επιφάνεια ≈ 2.500 m2
 • Υπόγειο, ισόγειο, ανώγειο, 6 κύριοι όροφοι και 1 εσοχή
 • Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Ποιότητες Σκυροδέματος C8/10, C12/15, C16/20
 • Ποιότητα χάλυβα S220 (λείος)
 • Σχεδιασμός δομήματος ελλείψει αντισεισμικού κανονισμού, με δυσμενή χαρακτηριστικά για την σεισμική συμπεριφορά του και μη κανονικότητα (εκκεντρότητες, έμμεσες στηρίξεις δοκών, φυτευτά υποστυλώματα και τοιχώματα)
 • Θεμελίωση, αποτελούμενη από πεδιλοδοκούς και συνδετήριες δοκούς

Ενισχυμένο Κτίριο:

 • Ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, αλλά και ενσωμάτωσή τους κατά περίπτωση σε ενισχυμένα ή σε νέα τοιχώματα
 • Ενίσχυση υφιστάμενων τοιχωμάτων με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος
 • Κατασκευή νέων ενφατνούμενων και μη τοιχωμάτων για την αύξηση της δυσκαμψίας και της ικανότητας παραλαβής οριζοντίων φορτίων του φέροντος οργανισμού
 • Ενίσχυση δοκών με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ενίσχυση των πλακών, με αύξηση του πάχους τους προς αύξηση της λυγηρότητας και αύξηση της καμπτικής τους αντοχής
 • Ενίσχυση θεμελίωσης με την κατασκευή πλάκας γενικής κοιτόστρωσης στην στάθμη του δαπέδου του υπογείου
 • Ποιότητα Σκυροδέματος μανδυών και νέων στοιχείων ενίσχυσης C30/37, γενικής κοιτόστρωσης C25/30
 • Ποιότητα Χάλυβα χαλαρού οπλισμού B500C

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας του Κτιρίου
 • Εργαστηριακοί Έλεγχοι
 • Προμελέτη Ενίσχυσης του Κτιρίου
Έτος Μελέτης 2019-2020
Εργοδοτης TEN BRINKE HELLAS A.E.