Έλεγχος στατικής επάρκειας και ενίσχυσης κεντρικού κτιρίου τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Διατηρητέο κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα, με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος, διαστάσειων περίπου 25μΧ200μ, χωρίς αρμό διαστολής. Πραγματοποιήθηκαν, αποτύπωση του φέροντα οργανισμού, εργαστηριακοί έλεγχοι για την διαπίστωση της αντοχής, του βάθους ενανθράκωσης και του ΡΗ του σκυροδέματος, και προτάθηκαν μέτρα για την αποκατάστασή του.

Φορέας ανάθεσης Δ.Τ.Υ. / Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κύριος του έργου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ