Αποκατάσταση - αναδιαρρύθμιση του διατηρητέου κτιρίου του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος

Αφορά τις επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του διατηρητέου κτιρίου του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό την αποκατάσταση και αναδιαρρύθμισή του.

Κύριος του έργου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ