ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αποτελούν τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας και περιλαμβάνουν πάσης φύσης κτιριακά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα καθώς και ειδικές κατασκευές πολιτικού μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π.)....

Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Είναι η δεύτερη σε όγκο περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας και περιλαμβάνει την ενίσχυση ή επισκευή κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, καθώς επίσης και την αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων....

Περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, μελετών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας.

Περισσότερα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση μελετών οδοποιϊας, ανάλυση δεδομένων και υλοποίηση σχεδιασμού της μελέτης.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπολογισμός ατμοσφαιρικών ρύπων, εκτίμηση θορύβου με χρήση μαθηματικών μοντέλων, ανάλυση και διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων....

Περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση υδραυλικών μελετών, υδραυλικοί υπολογισμοί, σχεδιασμός.

Περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε Δημόσιους Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ιδιώτες.

Περισσότερα