ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, μελετών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας.