ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αποτελούν τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας και περιλαμβάνουν πάσης φύσης κτιριακά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα καθώς και ειδικές κατασκευές πολιτικού μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π.).