Δομοστατικές μελέτες

Αποτελούν τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας και περιλαμβάνουν πάσης φύσης κτιριακά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα καθώς και ειδικές κατασκευές πολιτικού μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π.).

Έργα

 

Πεζογέφυρα Γηροκομείου (Τ13) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Έτος Μελέτης: 2002

Φορέας ανάθεσης: Κ/Ξ ΕΤΕΠ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.

Κύριος του έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Λεπτομερειες